MENU

 

Great Place to Workin®

Hyvän työpaikan malli

 
Ihmisten ajatellessa hyvää työpaikkaa, he kuvaavat usein yritystä, jossa on hienoja juhlia ja uskomattomia etuja. Vaikka nämä elementit ovat läsnä monissa tunnetuissa parhaissa työpaikoissa, hyvän työpaikan määritelmä menee paljon syvemmälle. Itse asiassa hyvän työpaikan ytimessä on se, kuinka paljon työntekijät kokevat luottavansa johtajiinsa, kuinka ylpeitä he ovat tekemästään työstä ja työpaikastaan, ja missä määrin he nauttivat työtovereidensa kanssa työskentelystä. Vaikka luottamus, ylpeys ja yhteishenki ovat paljon haastavampia ylläpitää kuin etuudet, ne ovat kaikkien organisaatioiden saavutettavissa, kun tahtotila työskennellä niiden eteen löytyy. Hyvän työpaikan rakentaminen on johdon arvovalinta.

 

Trust Index © -kyselyymme vastaa vuosittain yli 12 miljoonaa työntekijää ympäri maailmaa. Great Place to Work®:n hyvän työpaikan malli on ohjannut organisaatioita kehittämään kulttuuriaan jo vuosikymmenien ajan.

Millainen on hyvä työpaikka?

Yli 30 vuoden kokemus yrityskulttuurin mittaamisesta on osoittanut, että työntekijöiden kokemus hyvästä työpaikasta syntyy, kun he

  • luottavat ihmisiin, joille työskentelevät
  • (arvioidaan uskottavuutta, kunnioitusta ja oikeudenmukaisuutta – kuvattu jäljempänä);
  • ovat ylpeitä siitä, mitä he tekevät; ja
  • nauttivat työkavereidensa kanssa työskentelystä.

 

Työntekijän näkökulma:
Great Place to Work® Hyvän työpaikan malli

Yllä olevan hyvän työpaikan määritelmän pohjalta olemme kehittäneet hyvän työpaikan mallin, joka on viitekehys hyville työpaikoille ominaisten johtajuustaitojen, rakenteiden ja käytäntöjen tarkasteluun. Hyvän työpaikan kehittäminen lähtee luottamuksen, ylpeyden ja yhteishengen vahvistamisesta oman tiimin, esimiesten ja johdon kanssa käytävässä vuorovaikutuksessa. Näiden vuorovaikutussuhteiden toteutumista työntekijöiden näkökulmasta mitataan Trust Index© -kyselyn avulla.

Hyvän työpaikan malli

Hyvän työpaikan malli koostuu seuraavista viidestä dimensiosta, ulottuvuudesta:

 

Uskottavuus

Miten uskottaana työntekijät pitävät johtoa, arvioimalla työntekijöiden käsityksiä johdon viestintäkäytännöistä, osaamisesta ja rehellisyydestä.

Kunnioitus

Työntekijöiden kokemus siitä, missä määrin he kokevat johdon kunnioittavan heitä, arvioimalla työntekijöiden kokemusta siitä, miten tukeminen, yhteistyö ja välittäminen ilmenevät johdon toiminnassa heitä kohtaan.

Oikeuden-
mukaisuus

Mittaa miten oikeudenmukaisena työntekijät pitävät johdon toimintaa, arvioimalla työntekijöiden käsityksiä työpaikan reiluudesta, tasapuolisuudesta ja tasa-arvoisuudesta.

Ylpeys

Mitataan työntekijöiden työstään tuntemaa ylpeyttä arvioimalla sitä, miten he tunnetasolla suhtautuvat omaan työtehtäväänsä, tiimiinsä tai työryhmäänsä sekä organisaatioonsa.

Yhteishenki

Mittaa työntekijöiden kokemusta siitä, että kokevat työyhteisön ystävällisenä, jossa he voivat olla omana itsenään, työtoverit tukevat toisiaan ja he kokevat olonsa tervetulleiksi.

 

Johdon näkökulma

Hyvässä työpaikassa
  • saavutetaan organisaation tavoitteet ihmisten kanssa,
  • jotka haluavat tehdä parhaansa ja
  • jotka työskentelevät yhtenä joukkueena luottamuksen ilmapiirissä.

Parhaiden työpaikkojen parissa työskentelyn kautta olemme tunnistaneet yhdeksän osa-aluetta, joilla johtajien toiminta, käyttäytyminen ja viestintä vaikuttavat eniten organisaation luottamustasoon. Ne ovat:

Työntekijöiden valitseminen ja perehdyttäminen

Käytännöt ja rakenteet varmistavat, että uudet työntekijät sopivat kulttuuriin ja ovat tervetulleita.

Innostaminen

Työntekijät kokevat, että heidän työllään on erityinen merkitys, se ei ole pelkkä työ.

Viestiminen

Johtajat jakavat tietoa rehellisesti ja läpinäkyvästi.

Kuunteleminen

Johtajat ovat helposti lähestyttävissä ja kuulevat aktiivisesti työntekijöiden palautetta.

Kiittäminen

Työntekijöitä arvostetaan ja muistetaan hyvästä työstään.

Kehittyminen

Johtajat auttavat työntekijöitä kasvamaan ammatillisesti ja henkilökohtaisesti.

Välittäminen

Työntekijät nähdään ihmisinä, joilla on elämä myös työn ulkopuolella. Työpaikka on osallistava ja huomioi ihmisten erilaisuuden. Edut ovat merkityksellisiä ja kulttuuriin sopivia.

Juhlistaminen

Organisaation ja tiimien menestyksellistä työskentelyä juhlitaan säännöllisesti.

Jakaminen

Yhteisten ponnistelujen palkkiot jaetaan tasapuolisesti kaikkien kanssa, jotka ovat olleet osana tulokseen pääsemisessä.