MENU

Mittaa, analysoi ja kehitä kulttuuriasi

Voimme auttaa teitä kehittämään yrityskulttuuristanne kilpailuetunne


Liity tyytyväisten asiakkaidemme joukkoon, jotka jo käyttävät vuosittain Trust Index © -kyselyä sekä vertaavat organisaationsa yrityskulttuuria globaalin standardin mukaisesti. Trust Index © -kyselyn tulokset auttavat organisaationne vahvuuksien ja kehityskohteiden tunnistamisessa. Tulokset ovat selkeästi hahmotettavassa muodossa ja toimivat näin tukenanne kehitysmatkallanne.

 

Trust Index © -kysely

 

Trust Index © -kyselyn avulla mitataan työpaikan vuorovaikutussuhteita. Hyvässä työpaikassa työntekijät luottavat organisaation johtoon, ovat ylpeitä siitä mitä tekevät ja nauttivat työtovereidensa kanssa työskentelystä. Trust Index © -kysely käyttää sekä kvalitatiivista että kvantitatiivisia tietoa mittaamaan näiden vuorovaikutusuhteiden laatua työntekijäkokemuksessa sekä auttaa organisaatiota saamaan syvemmän ymmärryksen organisaationsa yrityskulttuurin tilasta.

Trust Index © -kyselyn avulla voitte vertailla tuloksia organisaation sisäisten vertailuryhmien kesken (tiimit, työryhmät, liiketoiminnot, alueet, lokaatiot yms.) ja taustamuuttujittain sekä benchmarkata organisaationne tilaa Suomen parhaiden tai Euroopan parhaiden työpaikkojen tasoon tietyssä kokoluokassa tai toimialalla.

Trust Index © -kyselyn jälkeen asiantuntijamme auttavat teitä:

  • Ymmärtämään ja tulkitsemaan tuloksia
  • Löytämään yhteyden liiketoimintanne nykytilaan ja taloudelliseen suoriutumiskykyyn
  • Löytämään vahvuutenne ja kehityskohteenne, jotka tukevat strategianne toteutumista
  • Konseptoitu esittely Trust Index © -kyselyn tuloksista, jossa asiantuntijamme esittelee organisaationne sisäiset vahvuudet ja kehityskohteet. Esittelyn aikana organisaationne tuloksia verrataan parhaisiin työpaikkoihin. Asiantuntijamme auttaa teitä priorisoimaan kehityskohteenne, jotka tukevat strategisten tavoitteidenne toteutumista.


Ota yhteyttä ja kerromme lisää Trust Index® -kyselystä.


Trust Index © -tulosten esittely antaa kokonaiskuvan organisaation Trust Index © -kyselyn tuloksista. Esittely perustuu analyysiimme kyselyn dataan perustuen. Tulosten perusteella saadaan selville organisaation vahvuudet ja kehittämismahdollisuudet, joiden pohjalta voidaan ohjata kehittämistavoitteiden suunnittelua. Autamme esimiehiä ymmärtämään tuloksia, fasilitoimme kehittämisalueiden valinnan ja priorisoinnin, sekä autamme kehittämissuunnitelman valmistelussa.

 

Muut konsultointipalvelumme

 

Great Place to Work® tarjoaa Trust Index © - kyselyn lisäksi erilaisia palveluita analysoimaan ja kehittämään yrityskulttuurinne nykytilaa, työntekijäkokemusta ja niiden yhteyttä liiketoimintanne menestykseen.

Kokeneet kulttuurikonsulttimme noudattavat harkittuja, tietoihin perustuvia ja järjestelmällisiä lähestymistapoja, joiden tarkoituksena on tunnistaa ja vauhdittaa organisaation muutosta, jota organisaatiosi tarvitsee toteuttamaan liiketoiminnan tavoitteita.

Ota meihin yhteyttä oppiaksesi miten konsulttimme voivat tehdä yhteistyötä kanssasi korkeaan luottamukseen ja suorituskykyyn perustuvan kulttuurin luomiseksi.Culture Audit - Yrityskulttuurin auditointi

Kattava analyysin organisaation yrityskulttuurista, johtamiskäytäntöjen toimivuudesta ja miten johtamiskäytännöt vertautuvat parhaisiin työpaikkoihin. Valmennus tuo syvällistä tietoa ja sisältöä sekä johtamisen että yrityskulttuurin systemaattiseen kehittämiseen. Culture Audit yrityskulttuurin auditointi antaa ainutlaatuista ja syvällistä tietoa yrityskulttuurin ja johtamiskäytäntöjen toimivuudesta. Valmennuksessa määritellään ja priorisoidaan kehittämiskohteet, jotka sidotaan organisaation strategiaan, visioon ja tavoitteisiin.Kehitysmatkaan sitoutuminen – Commitment workshop

Johdon sitoutuminen luo perustan hyvän työpaikan kehittämisen onnistumiselle. Workshop keskittyy hyvän työpaikan ominaisuuksiin, johdon sitoutumisen tasoon ja johdon rooliin kehittämisprosessissa. Tavoitteena on koostaa kehityshankkeelle koko johdon jakamat yhteiset tavoitteet. Workshopin tavoitteena on luoda selkeä kuva organisaation nykytilasta, yhteisen näkemyksen tavoitetilasta sekä priorisoidut kehittämiskohteet.

Johtamisen kehittämisen ja muutoksen hallintakursseilla opit miten jokapäiväiset vuorovaikutukset ovat mahdollisuus toteuttaa parhaita käytäntöjä, jotka vahvistavat korkean luottamuksen ja suorituskyvyn suhteita johtajien ja työntekijöiden välillä. Tutustu ja koe avainkäyttäytymisiä ja käytäntöjä, joita parhaat työpaikat käyttävät luodakseen ympäristön, jossa työntekijät innostuvat saavuttamaan enemmän, mikä johtaa korkeampaan tuottavuuteen, kannattavuuteen, yhteistyöhön ja innovaatioon.Kuinka tulkitsen tuloksia -valmennus johtamisen avainhenkilöille

Valmennus konkretisoi Trust Index © -tulosten vahvuudet ja kehittämismahdollisuudet sekä ohjaa kehittämistavoitteiden suunnittelua. Osallistujat saavat syvemmän ymmärryksen tuloksista ja tuloksiin vaikuttavista tekijöistä, valmennuksessa valitaan ja priorisoidaan kehittämiskohteet sekä valmistellaan kehittämissuunnitelma.Toimintasuunnitelman tekeminen johtamisen avainhenkilöille

Valmennuksen aikana tuotetaan konkreettinen kehittämisen toimintasuunnitelma esimiehen tiimin Trust Index © -tuloksiin perustuen. Osallistujat saavat selkeän oppaan ja työkirjan, jotka mahdollistavat tiimin sitoutumisen mukaan kehittymiseen. Kehittämisen toimintasuunnitelma kulkee koko organisaation kehittämistoimenpiteiden rinnalla.

 

Sisäisten kouluttajien valmentaminen

Tässä valmennuksessa osallistujat oppivat kuinka Trust Index © -kyselyn tuloksista päästään jatkotoimenpiteisiin: kuinka esimiehet ja tiimit johdatetaan merkitykselliseen ja vaikuttavaan keskusteluun tuloksia koskien ja kuinka tiimejä voi tukea pääsemään tuloksista toimintasuunnitelman tekemiseen.
Innostavat puheenvuorot ja kick off -tilaisuudet asiakkaan tarpeiden mukaisesti

Johdon sitoutuminen luo perustan hyvän työpaikan kehittämisen onnistumiselle, lisäksi esimiesten sekä henkilöstön sitoutuminen on myös ensiarvoisen tärkeää. Tavoitteena on innostaa kaikki esimiehet / koko henkilöstö mukaan paremman työpaikan rakentamiseen viestimällä kehityshankkeesta avoimesti ja osallistamalla koko henkilöstö mukaan alusta alkaen. Tilaisuus antaa osallistujille ymmärryksen Great Place to Workin tutkimuksesta, mitä organisaatio tavoittelee tutkimuksella, organisaation omasta aikataulusta sekä koko henkilöstön roolista kehittämisessä.

 

Great Place to Workin kehitysmatka – Hyvä työpaikka ei tapahdu, se tehdään

 

Tiedämme kokemuksesta, että hyvän työpaikan rakentaminen on matka, ja me voimme auttaa teitä pysymään kehitysmatkanne aikana oikealla polulla. Great Place to Work on jo yli 30 vuoden ajan mitannut parhaita työpaikkoja. Vaikka työelämä on tuona aikana muuttunut paljon, yksi asia on pysynyt ennallaan. Luottamuksen rakentaminen on avainasemassa luodessa parhaita työpaikkoja. Panostaminen vahvan luottamuksen yrityskulttuuriin tuottaa konkreettisia liiketoiminnallisia hyötyjä.

Henkilökuntamme on strategialähtöisesti ajattelevia asiantuntijoita. Toimimme missiomme mukaisesti auttaen organisaatioita kehittymään paremmiksi työpaikoiksi kaikille. Missiomme Great Place to Work®:ssa on parantaa yhteiskuntaa auttamalla organisaatioita rakentamaan parempia työpaikkoja.