MENU

Korkean luottamuksen kulttuuri tuottaa tulosta

 
Great Place to Work®:n valmennuspalvelut auttavat organisaatioita ymmärtämään syvällisesti yrityskulttuurin nykytilan sekä ohjaamaan kehitysmatkaa paremmaksi työpaikaksi.

 


Tutustu tarkemmin valmennuspalveluihimme

 

Nuoli alas

 

Yrityskulttuuridialogi

Yrityskulttuuridialogi on vahvasti vuorovaikutteinen tilaisuus, jossa pureudutaan kolmeen yrityskulttuurin osa-alueeseen. Great Place to Workin asiantuntijat sparraavat ja haastavat osallistujia pohtimaan yrityskulttuuriaan, johtamiskäytänteitään ja henkilöstökokemusta suhteessa liiketoimintatavoitteisiin.

Valmennuksen lopputuloksena asiakas saa selville konkreettisia ja priorisoituja kehittymismahdollisuuksia valittujen osa-alueiden johtamiskäytäntöihin, jotka vahvistavat yrityskulttuuria sekä henkilöstökokemusta, ja sitä kautta liiketoimintaa.

Valmennuksen kesto on 3-4 tuntia.

 

Yrityskulttuuri kilpailuetuna

Jokaisella organisaatiolla on oma yrityskulttuuri eikä sitä voi kopioida. Yrityskulttuurin onnistunut sitominen liiketoimintaan vaikuttaa positiivisesti mm. liikevaihdon kehitykseen, asiakastyön laatuun, työntekijöiden tehokkuuteen ja sitoutumiseen, sairauspoissaoloihin sekä innovaatioiden määrään.

Valmennuksen tavoite on ensiksi innostaa ja lisätä ymmärrystä, mitä yrityskulttuurilla tarkoitetaan ja miten sitä voidaan johtaa. Toiseksi valmennuksen tavoitteena on määritellä nyky- sekä tavoitekulttuuria ja reittiä, miten tavoitekulttuurista tulee totta. Osallistujat pääsevät konkreettisesti rakentamaan omaa yrityskulttuuripolkuaan niin lyhyessä kuin pidemmässä aikajänteessä.

Valmennuksen kesto on tarpeenne mukaan 2-4 tuntia.trophy

 

 

Esimiesten valmennukset

Esimiesvalmennukset räätälöidään tarpeidenne mukaan. Valmennukset sidotaan henkilöstötutkimuksen tuloksiinne, strategiaanne ja tavoitteisiinne. Valmennuksien tyypillisimmät kestot ovat 2-4 tuntia ja ne voidaan toteuttaa etäyhteydellä.

Esimerkki: Esimiesvalmennus – tulokset ja toimenpidesuunnitelma

Esimiesvalmennus konkretisoi Trust Index © -henkilöstötutkimuksen tulosten vahvuudet ja kehittämismahdollisuudet sekä ohjaa esimiehiä rakentamaan yhteiset kehittämistavoitteet. Esimiehet saavat syvemmän ymmärryksen tuloksista ja tuloksiin vaikuttavista tekijöistä ja heidät valmennetaan osallistamaan koko työyhteisö kehitystyöhön. Valmennuksen aikana valitaan ja priorisoidaan kehittämiskohteet sekä valmistellaan kehittämissuunnitelma.

Valmennuksen tavoitteena on rakentaa yhteinen ymmärrys ja tavoite, miten tuloksia tulkitaan, tehdään toimintasuunnitelma ja viedään käytäntöön.

 

Esimerkki: Luottamus ja vuorovaikutus – johtajuuden rakennuspalikat

Johtamisen kulmakivet ovat avoin viestintä, luottamuksen rakentaminen ja ylläpito sekä työntekijöiden kuuntelu. Miten rakennat luottamusta ja luot mahdollisuuksia vuorovaikutussuhteille, kun organisaatiossa siirrytään etätyöhön ja tai siitä tulee uusi normaali?

Valmennuksen tavoitteena on tuoda uusia näkökulmia johtajuuteen avaamalla mitä luottamus oikeastaan on sekä pureutumalla viestinnän kompastuskiviin. Valmennus antaa loistavat valmiudet itsereflektiolle ja itsensä kehittämiselle esimiestyössä, ottamalla myös huomioon etäjohtamisen tuomat haasteet.

Valmennuksen kesto 3-4 tuntia. Valmennus soveltuu esimiehille ja ylimmälle johdolle.

 

icon remote

 

Kehitysmatkan startti workshop

Johdon sitoutuminen luo perustan hyvän työpaikan kehittämisen onnistumiselle. Workshop keskittyy hyvän työpaikan ominaisuuksiin, johdon sitoutumiseen ja johdon rooliin kehittämisprosessissa.

Workshopin tavoitteena on luoda selkeä kuva organisaation nykytilasta, yhteisen näkemyksen tavoitetilasta sekä priorisoidut kehittämiskohteet.

Workshop järjestetään yhteistyön alussa, yleensä jo ennen ensimmäistä Trust Index © -henkilöstutkimusta. 3-4 tuntia kestävä tilaisuus soveltuu johtoryhmälle ja muille avainhenkilöille.

book open

 

Johdon yksilövalmennukset

Oletko törmännyt ajatukseen, että kaipaat ajoittain ulkopuolisen apua omien ajatusten ja haasteiden ratkomiseen? Jokainen johtaja tarvitsee välillä ulkopuolisen apua omien ajatusten ja tekemisten jakamiseen. Great Place to Workin asiantuntijat auttavat sinua pohtimaan ajankohtaisia johtamisen haasteita eri näkökulmista. Huolehtimalla säännöllisesti omasta resilienssistä, ylläpidät myös omaa osaamistasi. Hyvinvoiva johtaja ja esimies kohtaa toiset ihmiset yksilöinä, luottamusta rakentaen.

Yksi valmennuskerta kestää 50 minuuttia. Valmennus sopii kaikille johtavassa asemassa oleville.

 Kokemuksia valmennuspalveluista

Great Place to Work® on ollut mukana Inhouse Group Oy:n rohkealla kehitysmatkalla nykytilanteen kartoittamisesta kohti vahvan yrityskulttuurin tavoitetilaa.